Ochrona danych osobowych

 §1 Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MAR-KOM STAR Sp.z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej 43-309, ul. Bystrzańska 56, NIP: 5472146854, KRS: 0000956948
  (dalej zwany administratorem),
 2. W sprawach związanych z RODO, dane kontaktowe to:
  • Listownie na adres korespondencyjny: ul.Bystrzańska 56, 43-309 Bielsko-Biała
  • E-mail: rodo@madmuazelle.pl
  • Telefon: 33 486 67 93

 §2 Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 4 ust.1 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe uzyskane podczas przystępowania do Programu Karty Stałego Klienta Madmuazelle określone we Wniosku o wydanie Karty Stałego Klienta Madmuazelle.

 §3 Przetwarzanie danych

 1. Zgodnie z art.4 ust.2 RODO „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechniania lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Administrator przetwarza dane w celach realizacji przedmiotu łączącej strony umowy oraz obsługi o charakterze handlowym i świadczenia usług, w tym w szczególności:
  1. Uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta Madmuazelle,
  2. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,
 3. Odbiorcami i osobami przetwarzającymi Państwa dane będą upoważnieni pracownicy Administratora.
 4. Administrator zobowiązuje się do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa pozwalających odpowiednio chronić Państwa dane osobowe.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.

 §4 Przekazywanie danych

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe, w celach określonych niniejszym dokumentem do firm trzecich w tym:
  1. Firmom z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy w zakresie realizacji zadań przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach realizacji programu Karty Stałego Klienta Madmuazelle,
  2. Firmom z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (dalej zwanym Przetwarzającym Dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji obowiązku Administratora przewidzianych prawem, ochrony Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych,. Podmioty do których dane zostaną przekazane na mocy zawartych z Administratorem umów stosować będą odpowiednie środki bezpieczeństwa w tym techniczne i organizacyjne, służące ochronie danych osobowych oraz przetwarzać te dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.
  3. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym innych świadczeń.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przetwarzającego przez czas niezbędny do realizacji celów określonych niniejszym dokumentem.
 2. Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  §5 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

 1. W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO.
  2. Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO.
  3. Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
  5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
  6. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
  7. Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 RODO

 

 §6 Realizacja uprawnień i skargi

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
 2. Osoba której dane dotyczą może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownej informacji poprzez e-mail na adres rodo@madmuazelle.pl lub tradycyjnie w sposób listowny na adres podany w §1.
 3. Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie w zakresie podjętych działań.

 §7 Zmiany w polityce ochrony danych

 1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i korekt w niniejszej polityce ochrony danych. Aktualne brzemiennie zapisów o polityce ochrony danych jest dostępne pod adresem: http://www.madmuazelle.pl/upload/rodo.pdf

 

 Niniejszy dokument został sporządzony w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Zasady opisane w niniejszym dokumencie obowiązują od dnia 10.12.2021r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl